సమాజానికి మార్గదర్శనం చేసేది గురువులే – ఈదా ఫౌండేషన్

పిల్లల అభివృద్ధి గురించి తల్లిదండ్రులకన్నా ఎక్కువగా ఉపాధ్యాయులే ఆలోచిస్తారన్న స్పందన ఈదా అంతర్జాతీయ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శ్యామ్యుల్ రెడ్డి పిల్లల బలవన్మరణాల…